Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Foto’s

SCHATTINGEN

Bij een schatting (expertise) bepaald men de waarde van het onroerend goed. Afhankelijk van de opdracht dient men de normale verkoopswaarde, nieuwbouwwaarde, huurwaarde te bepalen.

We bezoeken het te schatten goed om de toestand en de eventuele gebreken te beschrijven. De noodzakelijke foto’s worden genomen. Op kantoor wordt het schattingsverslag opgemaakt, verdere informatie wordt opgezocht via websites of rechtstreeks bij de openbare instanties (ligging volgens gewestplan, bouwmogelijkheden,... ). Eventuele vergelijkingspunten worden opgezocht en/of aangevraagd. Na analyse van al deze gekende elementen wordt de gevraagde waarde (verkoopswaarde, huurwaarde,...) bepaald.

Bepaling van de normale verkoopswaarde van gronden en bebouwde onroerende goederen voor o.a.:

                    1.Verkoop van vastgoed.

                    2.Aankoop van vastgoed o.a. gebouwen (woningen, appartementen,                           bedrijfsgebouwen,...) of gronden (bouwgronden, landbouwgronden,                            industriegronden,...).

                    3.Aanvraag van een hypothecaire lening.

                    4.Aangifte van de nalatenschap.

                    5.Vereffening  verdeling bij echtscheidingen.

                    6.Inbreng vastgoed in vennootschappen.

                    7.Voorafgaande schattingen bij nalatenschap.

Op verzoek van de erfgenamen en/of notaris worden we in samenspraak met het  Ministerie van Financiën aangesteld om de waarde te bepalen van al de goederen welke deel uitmaken van een nalatenschap, en dit op datum van het overlijden. Ons deskundig verslag ‘Voorafgaande Schatting’ wordt gebruikt om de successierechten te bepalen. In aanwezigheid van alle partijen worden de ‘te schatten’ goederen bezocht. De waarde wordt nadien bepaald in overleg met het Ministerie van Financiën en is bindend en definitief voor de partijen. Een verslag dient tevens neergelegd te worden bij de griffie van het Vredegerecht.

Bepaling van de huurwaarde van gronden en gebouwen.

Bepaling van de nieuwbouwwaarde bij verzekeringen (brand).